MTCW

Επιδότηση Αγοράς Νέου Μη ηλεκτρικού Ποδηλάτου και Ποδηλάτου για ΑμεΑ.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Σχέδιο Επιδότησης για αγορά νέου μη ηλεκτρικού ποδηλάτου και ποδηλάτου για ΑμεΑ.

Η εν λόγω δράση, η οποία περιλαμβάνεται στο Γενικό Σχέδιο Δράσεων Προώθησης Ποδηλάτου και έτυχε έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/10/2021, έχει συνολικό προϋπολογισμό 570.000 Ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 χρόνων.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης μη ηλεκτρικού ποδηλάτου θα ανέρχεται στα 200 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, ενώ για αγορά ποδηλάτου ΑμεΑ το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα 800 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου και πάλι όποιο από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξασφάλιση του δικαιώματος επιδότησης είναι το συνολικό κόστος αγοράς ποδηλάτου να μην να ξεπερνά τα 1000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για τα ποδήλατα πόλης, δρόμου και ορεινής ενώ για τα ποδήλατα ΑμεΑ δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4.000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

Δικαιούχοι επιδότησης είναι Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι 18 ετών και άνω.

Επιλέξιμα Ποδήλατα είναι τα ποδήλατα πόλης (city bikes) τα ποδήλατα δρόμου (road bikes), ποδήλατα ορεινής (mountain bikes) και τα ποδήλατα για ΑμεΑ. Όλα τα ποδήλατα θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(ι)/2018).

(Από το Σχέδιο εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα για τα οποία θα δοθεί επιδότηση από άλλο μελλοντικό Σχέδιο).

Για σκοπούς προετοιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές ενημερώνονται ότι κατά τη φάση υποβολής της αίτησης θα ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία:

  1) Στοιχεία αιτητή/αιτήτριας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (σε περίπτωση ΑμεΑ θα δηλώνεται ο αριθμός ταυτότητας ΑμεΑ).

  2) Για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κατά την φάση συμπλήρωσης της αίτησης για επιδότηση να επισυνάπτουν:

  - Αντίγραφο κοινής ωφελείας (Ρεύματος, Νερού, Σκυβάλων, Αποχετευτικού, Τηλεφώνου) στο όνομα του αιτητή με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή βεβαίωση κοινοτάρχη για μόνιμο χώρο διαμονής. Λογαριασμοί κοινής ωφελείας θα γίνονται δεκτοί και στις περιπτώσεις που είναι στο όνομα ατόμων α’ βαθμού συγγενείας με τον αιτητή (σύζυγος και τέκνα),

  - Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και τις 2 όψεις)

  - Σε περιπτώσεις Κύπριων ή μόνιμα διαμενόντων Φοιτητών θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο φοιτούν ότι διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους.

  - Σε περιπτώσεις μη Κύπριων Πολιτών θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

    • Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους που εξασφάλισαν δελτίο εγγραφής MEU1, MEU2 και MEU3(Yellow Slip),
    • Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης- Δελτίο Εγγραφής MUKW1, MUKW2 και MUK3,
    • Πολίτες Τρίτων Χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου Πολίτη: Άδεια διαμονής σε ισχύ Μέλους οικογένειάς Κύπριου Πολίτη-CY.
    • Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες- Άδεια διαμονής σε ισχύ Long Term Permit- LT
    • Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης- Άδεια διαμονής σε ισχύ Immigration Permit- IP
    • Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα-Άδεια διαμονής σε ισχύ Recognized Refugee- IPA.
*Ελλιπείς αιτήσεις, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά ή και αιτήσεις με λανθασμένα συνημμένα δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Σημειώνεται επίσης ότι κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται δεκτό εκ των υστέρων και μετά την τελική υποβολή της αίτησης.

Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων θα γίνεται με βάση των αύξοντα αριθμό που θα καθορίζεται βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης.

Οι αιτητές που θα αξιολογηθούν ως επιτυχόντες, θα λάβουν ενημέρωση και κωδικό έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως θα πρέπει να προβούν στην αγορά του ποδηλάτου και έπειτα μέσω και πάλι της πλατφόρμας θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά για να τους παραχωρηθεί η επιδότηση.

Για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης οι επιτυχόντες αιτητές θα πρέπει μετά την αγορά του ποδηλάτου να υποβάλουν τα εξής:

1) Τιμολόγιο προμηθευτή ποδηλάτου το οποίο θα περιλαμβάνει:
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2) Απόδειξη εξόφλησης τιμολογίου
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3) Φωτογραφία Ποδηλάτου

4) Συμπλήρωση και αποστολή του πρωτότυπου Εντύπου Εξουσιοδότησης Πληρωμής στο ΥΜΕΕ (βλ. συνημμένο πιο κάτω) πριν την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο FIMAS ή επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του δηλωμένου λογαριασμού. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι στο όνομα του δικαιούχου.

Τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Αχαιών 28, Άγιος Ανδρέας, 1424 Λευκωσία
Σημ: Κατά την παραλαβή θα πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των στοιχείων του λογαριασμού και να δίνεται αντίγραφο στον αιτητή (σφραγισμένο απόκομμα).

  5) Υπεύθυνες Δηλώσεις
  • Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή και αγοραστή με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018). (DOWNLOAD PDF)
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και εξουσιοδότηση επαλήθευσης τους (θα υπάρχει checkbox στην αίτηση για επιλογή του από τους ενδιαφερόμενους).
  • Συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για τους σκοπούς της αίτησης (θα υπάρχει checkbox στην αίτηση για επιλογή του από τους ενδιαφερόμενους).


  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdf