MTCW

1) Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση μου;
Η υποβολή της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό.


2) Πότε θα μπορώ να υποβάλω την αίτηση μου;

Οι αιτητές μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο podilato@mcw.gov.cy με τη τον κωδικό αίτησης τους και θα λαμβάνουν ενημερωτική απάντηση για το στάδιο εξέτασης που βρίσκεται η αίτησης τους. Οι απαντήσεις που θα λαμβάνει ο αιτητής είναι οι ακόλουθες:


  · «Η αίτηση σας υποβλήθηκε για εξέταση»: Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί αλλά δεν έχει ακόμη εξεταστεί.

  · «Η αίτηση σας έχει απορριφθεί» : Όταν υπάρχουν ελλιπείς στοιχεία στην αίτηση ή αν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός επιδοτήσεων που μπορούν να δοθούν για το συγκεκριμένο έτος.

  · «Η αίτηση σας έχει εγκριθεί, παρακαλώ προβείτε στην υποβολή αιτήματος για πληρωμή του ποσού» : Όταν η αίτηση εγκρίθηκε αλλά ο αιτητής δεν έχει ακόμη υποβάλει τα παραστατικά για επιστροφή του ποσού επιδότησης.

  · «Σε εξέλιξη ο έλεγχος εγκυρότητας των αποδεικτικών για πληρωμή» : Όταν ο αιτητής έχει υποβάλει τα απαραίτητα παραστατικά και εκκρεμεί η αξιολόγηση τους από το Λογιστήριο του ΥΜΕΕ.

  · «Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επιδότησης» : Όταν το Λογιστήριο του ΥΜΕΕ ολοκληρώσει τη πληρωμή προς τον δικαιούχο.

  · «Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδότησης λόγω μη έγκυρης/λανθασμένης υποβολής παραστατικών- Απόρριψη πληρωμής» : Όταν ο δικαιούχος δεν υποβάλει εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμα για επιδότηση.3) Ποιοι είναι δικαιούχοι;
Δικαιούχοι επιδότησης είναι Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν
μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι 18 ετών και άνω. Κατά την φάση αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτουνε τα απαραίτητα αποδεικτικά:
 • Σε περιπτώσεις Κύπριων- μόνιμα διαμενόντων :Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και τις 2 όψεις).
 • Σε περιπτώσεις μόνιμα διαμενόντων φοιτητών : Βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ότι διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους.
 • Σε περιπτώσεις μη Κύπριων Πολιτών θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
  • Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους που εξασφάλισαν δελτίο εγγραφής MEU1, MEU2 και MEU3(Yellow Slip),
  • Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης- Δελτίο Εγγραφής MUKW1, MUKW2 και MUK3,
  • Πολίτες Τρίτων Χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου Πολίτη: Άδεια διαμονής σε ισχύ Μέλους οικογένειάς Κύπριου Πολίτη-CY.
  • Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες- Άδεια διαμονής σε ισχύ Long Term Permit- LT
  • Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης- Άδεια διαμονής σε ισχύ Immigration Permit- IP
  • Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα-Άδεια διαμονής σε ισχύ Recognized Refugee- IPA.

4) Μπορώ να αιτηθώ για έγκριση μη ηλεκτρικού ποδηλάτου και αν εγκριθώ να αγοράσω ποδήλατο για ΑμεΑ;

Υπάρχουν ξεχωριστές αιτήσεις για μη ηλεκτρικό ποδήλατο (πόλης, ορεινών, δρόμου) και για ποδήλατο για ΑμεΑ. Ωστόσο οι ΑμεΑ μπορούν να αιτηθούν και για την πρώτη κατηγορία, σε περίπτωση που εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό για την δεύτερη κατηγορία αλλά το μέγιστο ποσό επιδότησης τους θα είναι 200 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).


5) Μπορώ να αιτηθώ για έγκριση ποδηλάτου για ΑμεΑ και αν εγκριθώ να αγοράσω ποδήλατο μη ηλεκτρικό;
Όχι. Η επιδότηση αγοράς ποδηλάτου για ΑμεΑ δεν επιτρέπεται σε αιτητές που δεν θα δηλώσουν ταυτότητα ΑμεΑ κατά τη φάση συμπλήρωσης της αίτησης.


6) Πως θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις;
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής τους «on a first come first served basis».


7) Σε περίπτωση που η ταυτότητα μου έχει λήξει μπορώ να επισυνάψω αντίγραφο του διαβατηρίου μου;
Ναι. Θα πρέπει ωστόσο να δηλωθεί ο τύπος του εγγράφου ταυτοποίησης στο σχετικό πεδίο.


8) Μπορώ να προβώ σε αγορά ποδηλάτου μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων από εξωτερικό;
Όχι λόγω του κινδύνου που υπάρχει για μη έγκυρη παράδοση.


9) Μπορώ να πωλήσω το ποδήλατο μου σε άλλο άτομο;
Όχι δεν επιτρέπεται η πώληση του ποδηλάτου από τον δικαιούχο σε άλλο άτομο. Το ΥΜΕΕ θα διενεργεί τυχαίους ελέγχους για διασφάλιση αυτού για διάρκεια 5 ετών.


10) Τι γίνεται σε περίπτωση που το ποδήλατο που θα επιλέξω στοιχίζει 160 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) και τι γίνεται στην περίπτωση που στοιχίζει 250 Ευρώ(συμπ. ΦΠΑ);
Σε περίπτωση που εξασφαλίσετε έγκριση για επιδότηση μη ηλεκτρικού ποδηλάτου (πόλης, ορεινής, δρόμου) και η αξία του ποδηλάτου που αγοράσατε είναι 160 Ευρώ(συμπ. ΦΠΑ) τότε θα σας επιχορηγηθεί το ποσό των 160 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Σε περίπτωση που το ποδήλατο που αγοράσατε κόστισε 250 Ευρώ(συμπ. ΦΠΑ) τότε θα σας επιστρέφεται το μέγιστο ποσό επιδότησης που δίδεται και είναι 200 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).


11) Σε περίπτωση που εγκριθώ για επιδότηση, μέχρι πότε θα μπορώ να υποβάλω τα απαιτούμενα αποδεικτικά για επιστροφή του ποσού που δικαιούμαι;
Τελευταία μέρα υποβολής των αποδεικτικών για επιστροφή του ποσού επιδότησης είναι η 6η Δεκέμβρίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να αποσταλεί και το πρωτότυπο έντυπο εξουσιοδότησης Πληρωμών -FIMAS στο ΥΜΕΕ. Λεπτομέρειες αναφέρονται στην επόμενη ερώτηση/απάντηση.


12) Τι είναι το FIMAS και τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν είμαι εγγεγραμμένος ή αν τα στοιχεία του λογαριασμού που έχω καταχωρήσει έχουν αλλάξει;
Το FIMAS είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου μέσω του οποίου γίνονται ηλεκτρονικά εμβάσματα από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία προς δικαιούχους. Μέσω αυτού το ΥΜΕΕ θα μπορεί να σας μεταφέρει ηλεκτρονικά το ποσό επιδότησης που δικαιούστε αν εγκριθείτε, επομένως είναι απαραίτητο να υποβληθεί για τα άτομα που θα εγκριθούν για επιδότηση.
Αν έχετε υποβάλει στο παρελθόν το εν λόγω έντυπο και λάβατε πληρωμή από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία τότε είστε εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι στο FIMAS ή θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία του δηλωμένου λογαριασμού σας τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε και υπογράψετε την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FIMAS και να την αποστείλετε (το πρωτότυπο) στο ΥΜΕΕ πριν την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής. Θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο
τραπεζικός λογαριασμός θα είναι στο όνομα του δικαιούχου.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω στοιχείων του Τραπεζικού Λογαριασμού για καταβολή της επιδότησης είναι 06/12/2021.

** Τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Λογιστήριο Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Αχαιών 28,
Άγιος Ανδρέας,
1424 Λευκωσία


Σημ:

 1. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των στοιχείων του λογαριασμού και να δίνεται αντίγραφο στον αιτητή (σφραγισμένο απόκομμα).
 2. Έξω από τον φάκελο παρακαλώ όπως γράφεται ο αριθμός αιτήματος Πρόεγκρισης.

13) Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων από μέλη της ίδιας οικογένειας;
Ναι αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Σημειώνεται ότι το σύστημα θα επιτρέπει την υποβολή μιας αίτησης από κάθε λογαριασμό που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Επομένως για υποβολή κάθε αίτησης θα πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστός λογαριασμός.


14) Επιτρέπεται η αγορά παιδικού ποδηλάτου;
Όχι.


15) Μπορώ να υποβάλω αίτηση για άλλο άτομο;
Όχι χωρίς τη συγκατάθεση του. Σημειώνεται επίσης ότι θα πρέπει τα στοιχεία τιμολογίου, αποδείξεων κλπα να είναι στο όνομα του δικαιούχου/αιτητή.


16) Πόσες φορές μπορώ να υποβάλω συμμετοχή στο Σχέδιο;
Το κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί από το Σχέδιο μια φορά καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου για την περίοδο 2021-2023.


17) Σε περίπτωση που εξασφαλίσω μια έγκριση για επιδότηση, μπορώ να την χρησιμοποιήσω για αγορά δύο ποδηλάτων;
Όχι η κάθε έγκριση αφορά επιδότηση ενός ποδηλάτου έστω και αν με το μέγιστο ποσό επιδότησης μπορείτε να αγοράσετε δύο.


18) Τι γίνεται σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων;
Η δήλωση ψευδών στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.


19) Ποιοι λογαριασμοί κοινής ωφελείας κρίνονται αποδεκτοί;
Ρεύματος, Νερού, Σκυβάλων, Αποχετευτικού, Τηλεφώνου.


20) Μπορώ να παραχωρήσω την έγκριση μου σε άλλο άτομο;
Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί ο δικαιούχος να παραχωρεί το δικαίωμα επιδότησης του σε άλλο άτομο. Για διασφάλιση αυτού, θα ελέγχεται ότι το τιμολόγιο και η απόδειξη πληρωμής έχουν εκδοθεί στον αιτητή / δικαιούχο.


21) Πότε μου επιστρέφεται το ποσό επιδότησης;
Αν η διαδικασία έγινε ορθά και εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων τότε το ποσό επιδότησης θα επιστραφεί μέχρι τις 31/12/2021.


22) Το ποσό επιδότησης επιστρέφεται σε μένα ή πληρώνεται κατευθείαν στον προμηθευτή;
Καμία επιδότηση δεν θα γίνει προς τους προμηθευτές. Η μεταφορά του ποσού επιδότησης θα γίνεται πάντα στον δικαιούχο/αιτητή ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει τον προμηθευτή προηγουμένως. Για διασφάλιση αυτού, κατά την φάση υποβολής της απαίτησης για πληρωμής ο αιτητής θα επισυνάπτει και την απόδειξη πληρωμής του τιμολογίου, τα οποία πρέπει να είναι στο όνομα του.


23) Μπορώ να συμπληρώσω/διορθώσω την αίτηση μου εκ των υστέρων;
Όχι. Μετά την τελική υποβολή δεν θα μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στην αίτηση. Αιτήσεις λανθασμένα συμπληρωμένες ή ελλιπείς θα απορρίπτονται.


24) Τι γίνεται αν εξασφαλίσω κωδικό αλλά δεν τον χρησιμοποιήσω;
Οι αιτητές που εγκρίθηκαν αλλά δεν προέβησαν σε αγορά ποδηλάτου ή προέβησαν στην εν λόγω αγορά και δεν υπόβαλαν τα στοιχεία και παραστατικά εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων θα χάνουν την ευκαιρία για επιδότηση. Θα μπορούν ωστόσο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με τη διαδικασία που θα ανακοινωθεί τα επόμενα έτη, 2022 και 2023. Ωστόσο η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.


25) Μπορώ να συμμετέχω στο ίδιο Σχέδιο και τα άλλα επόμενα έτη;
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης 2021-2023 ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα επιχορήγησης ενός ποδηλάτου. Επομένως αν ο πολίτης εξασφαλίσει επιδότηση κατά το έτος 2021, το σύστημα δεν θα του επιτρέπει την υποβολή αίτησης κατά τα επόμενα έτη.


26) Αν εξασφαλίσω έγκριση για το εν λόγω Σχέδιο θα μπορώ να αιτηθώ και για το μελλοντικό Σχέδιο που θα αφορά επιδότηση ηλεκτρικών ποδηλάτων;
Ναι αφού τα δύο Σχέδια είναι ανεξάρτητα.


27) Τι προδιαγραφές θα πρέπει να έχει το ποδήλατο τύπου ΑμεΑ?
Για το παρόν Σχέδιο Επιδότησης, Ποδήλατο τύπου ΑμεΑ θεωρείται το τρίκυκλο ποδήλατο, το χειρήλατο (κατάλληλο για άτομα με αναπηρία στα κάτω άκρα άλλα που έχουν πλήρως λειτουργικά πάνω άκρα), το ποδήλατο στο οποίο μπορεί να προσδέσει/ενσωματωθεί τροχοκάθισμα ή και όποιο ποδήλατο έχει υποστεί ειδικές μετατροπές προκειμένου να εξυπηρετήσει την αναπηρία του αιτητή.


28) Τι θα πρέπει να κάνω αν η αίτηση μου έχει αξιολογηθεί από την Αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Σχεδίου ως έγκυρη και έχω λάβει σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα.

Η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο αιτητής/τρια που έχει λάβει ενημερωτικό μήνυμα έγκρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι η εξής:

  1) Να προβεί στην αγορά ποδηλάτου.
  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του Σχεδίου, η τιμή του ποδηλάτου που θα προμηθευτούν οι αιτητές/τριες που έλαβαν έγκριση για επιδότησης ποδηλάτου μέσω του Σχεδίου Επιδότησης 2021-2022 για ΑμεΑ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 4.000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) ενώ η τιμή ποδηλάτου που θα προμηθευτούν οι αιτητές/τριες που έλαβαν έγκριση για επιδότησης ποδηλάτου πόλης, δρόμου και ορεινής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

  Το μέγιστο ποσό επιδότησης μη ηλεκτρικού ποδηλάτου θα ανέρχεται στα 200 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, ενώ για αγορά ποδηλάτου για ΑμεΑ το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα 800 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου και πάλι όποιο από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο.

  2) Να συμπληρώσει την «Αίτηση για Καταβολή Επιδότησης» μέχρι τις 23:59 στις 06/12/2021.
   Για συμπλήρωση της εν λόγω αίτησης ο αιτητής/τρια θα πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα και από το μενού "Ο λογαριασμός μου" να επιλέξει το "Οι αιτήσεις μου" (δίπλα από το Αίτημα Προέγκρισης υπάρχει σύνδεσμος προς την «Αίτηση για καταβολή χορηγίας»).

  3) Να επισυνάψει στην «Αίτηση για Καταβολή Επιδότησης» μέσω της Πλατφόρμας, τα πιο κάτω:

    i. Τιμολόγιο/α που αφορούν την αγορά του ποδηλάτου το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχει:
     · Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
     · Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
     · Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

    ii. Απόδειξη εξόφλησης της αγοράς του ποδηλάτου το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχει:
     · Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
     · Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
     · Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
    iii. Φωτογραφία του Ποδηλάτου
     iv. Υπεύθυνη Δήλωση Προμηθευτή και Αγοραστή με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018). (PDF).
      v. Συμπληρωμένο το Έντυπο Εξουσιοδότησης για Πληρωμές από το FIMAS.Υπογραμμίζεται ότι το πρωτότυπο έντυπο, θα πρέπει να αποσταλεί στο Λογιστήριο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνοδευόμενο με φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου. Προθεσμία υποβολής του εν λόγω εντύπου ορίστηκε η 6η Δεκέμβρίου 2021.
       -Διεύθυνση :
        «Λογιστήριο Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΈργωνΑχαιών 28, Άγιος Ανδρέας, 1424 Λευκωσία»

       * Η αποστολή έντυπης μορφής FIMAS δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση όπου ο αιτητής έχει στο παρελθόν υποβάλει το έντυπο ή πληρωθεί από τμήμα της Κυβέρνησης εκτός των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δήμου, κλπ.
   *Οπουδήποτε μέσα στην αίτηση απαιτείται η φόρτωση και υποβολή αρχείου, αυτό πρέπει να είναι σε μια από τις προκαθορισμένες μορφές και το μέγεθος του να μην ξεπερνά τα 4ΜΒ.

   [!]Για αποφυγή απόρριψης του δικαιώματος πληρωμής του ποσού επιδότησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
    1. Η Προέγκριση αφορά την αγορά ποδηλάτου από το άτομο που υπέβαλε το αίτημα και έλαβε την προέγκριση. Σε περίπτωση που η αγορά γίνει από διαφορετικό άτομο, όπως θα προκύπτει από τα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής, θα απορρίπτεται.

    2. Η ημερομηνία απόδειξης εξόφλησης τιμολογίου θα πρέπει να είναι μετά τις 9/11/2021 για τα ποδήλατα για Αμεα ενώ για τα ποδήλατα τύπου πόλης, δρόμου και ορεινής θα πρέπει να είναι μετά τις 10/11/2021.

    3. Η οριστική υποβολή της «Αίτησης για Καταβολή Επιδότησης» θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23:59 στις 06/12/2021. Η ίδια προθεσμία εφαρμόζεται και για την αποστολή του πρωτότυπου έντυπου FIMAS για τις περιπτώσεις που απαιτείται βάσει των προαναφερόμενων. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν και οριστικοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη.   29) Αν εξασφαλίσω έγκριση και έχω προβεί σε αγορά ποδηλάτου πιο πριν, μπορώ να αιτηθώ επιστροφή χρημάτων;
   Η ημερομηνία απόδειξης εξόφλησης τιμολογίου θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία έγκρισης για επιδότηση αγοράς ποδηλάτου.

   30) Τι γίνεται σε περίπτωση που εξασφαλίσω έγκριση αλλά δεν υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα του ποδηλάτου που επέλεξα στην αγορά;
   Ο δικαιούχος για επιδότηση θα πρέπει να επιλέξει ποδήλατο από τα διαθέσιμα ποδήλατα της τοπικής αγοράς εντός του χρονικού περιθωρίου που δίδεται. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε θα μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση κατά το 2022 όταν η Πλατφόρμα θα δέχεται ξανά αιτήσεις.


   31) Τι γίνεται αν δεν υποβάλω εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων τα απαιτούμενα παραστατικά για επιστροφή του ποσού που δικαιούμαι βάση της έγκρισης;
   Οι αιτητές που εγκρίθηκαν αλλά δεν προέβησαν σε αγορά ποδηλάτου ή προέβησαν στην εν λόγω αγορά και δεν υπόβαλαν τα στοιχεία και παραστατικά εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων θα χάνουν την ευκαιρία για επιδότηση. Θα μπορούν ωστόσο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με τη διαδικασία που θα ανακοινωθεί τα επόμενα έτη, 2022 και 2023.


   32) Τι γίνεται σε περίπτωση που θέλω να ζητήσω διαγραφή των στοιχείων που καταχώρησα στην πλατφόρμα μετά την υποβολή της αίτηση μου;
   Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνετε με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν.138(I)/2001).
   Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς του εν λόγω Σχεδίου και θα μπορούν να διαγραφούν από όποιον πολίτη το ζητήσει τη λήξη του εν λόγω Σχεδίου, δηλαδή μετά το 2023.


   33) Αν υποβάλω αίτηση φέτος και δεν εξασφαλίσω έγκριση, μπαίνω σε σειρά αναμονής για την επόμενη χρονιά που θα ανοίξει η πλατφόρμα;
   Όχι σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσετε έγκριση για την τρέχουσα χρονιά και θέλετε να συμμετέχετε την επόμενη χρονιά τότε θα πρέπει να υποβάλετε ξανά αίτηση για την επόμενη χρονιά.


   34) Πως μπορώ να ενημερωθώ για το στάδιο εξέτασης που βρίσκεται η αίτηση μου;
   Οι αιτητές θα μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο podilato@mcw.gov.cy με τη τον κωδικό αίτησης τους και θα λαμβάνουν ενημερωτική απάντηση για το στάδιο εξέτασης που βρίσκεται η αίτησης τους. απαντήσεις που θα λαμβάνει ο αιτητής είναι οι ακόλουθες:
    Η αίτηση σας υποβλήθηκε για εξέταση: Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί αλλά δεν έχει ακόμη εξεταστεί.
    Η αίτηση σας έχει απορριφθεί: Όταν υπάρχουν ελλιπείς στοιχεία στην αίτηση ή αν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός επιδοτήσεων που μπορούν να δοθούν για το συγκεκριμένο έτος.
    Η αίτηση σας έχει εγκριθεί, παρακαλώ προβείτε στην υποβολή αιτήματος για πληρωμή του ποσού: Όταν η αίτηση εγκρίθηκε αλλά ο αιτητής δεν έχει ακόμη υποβάλει τα παραστατικά για επιστροφή του ποσού επιδότησης.
    Σε εξέλιξη ο έλεγχος εγκυρότητας των αποδεικτικών για πληρωμή: Όταν ο αιτητής έχει υποβάλει τα παραστατικά και εκκρεμεί η αξιολόγηση τους από το Λογιστήριο του ΥΜΕΕ.
    Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επιδότησης: Όταν το Λογιστήριο του ΥΜΕΕ ολοκληρώσει τη πληρωμή προς τον δικαιούχο.
    Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδότησης λόγω μη έγκυρης/λανθασμένης υποβολής παραστατικών- Απόρριψη πληρωμής: Όταν ο δικαιούχος δεν υποβάλει εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμα για επιδότηση.


   35) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να θέσουν το ερώτημα τους στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο podilato@mcw.gov.cy ή επικοινωνώντας στο 22806647.